Algemene voorwaarden

people@places is verplicht de faciliteiten die aangeboden worden op de website/promotiemateriaal ter beschikking te stellen aan Gebruikers. Het gebruik van zowel het flexkantoor en additionele faciliteiten wordt behandeld in deze algemene voorwaarden (hierna voorwaarden). Deze zijn opgesteld om te verzekeren dat alle Gebruikers de flexkantoren en faciliteiten kunnen benutten. Op deze manier blijft de duurzame relatie tussen Gebruiker en people@places behouden.

1. Definities

In deze de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
people@places: de rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder het nummer: 62404512 (People Places 1 B.V.)

 • Faciliteiten: diensten of apparatuur die (tegen een vergoeding) ter beschikking worden gesteld aan Gebruiker.
 • Flexplek: individuele werkplek die tijdelijk ter beschikking staat voor de Gebruiker. Dit betreft een werkplek in een gezamenlijke Kantoorruimte.
 • Spreekkamer: individuele werkruimte die tijdelijk ter beschikking staat voor de Gebruiker.
 • Kantoorruimte: ruimte waarin meerdere flexplekken zijn gesitueerd.
 • Coachruimte: ruimte waarin meerdere flexplekken zijn gesitueerd inclusief een apart zitje.
 • Vergaderruimte: ruimte biedt de mogelijkheid om met 2-15 personen te vergaderen.
 • Vergaderzaal: ruimte biedt de mogelijkheid om met meer dan 15 personen te vergaderen. De opstelling van de ruimte is flexibel en naar wens van de Gebruiker aan te passen.
 • Flexkantoor: locatie die wordt uitgebaat door people@places.
 • Gebruiker: afnemer van de people@places ruimtes en/of faciliteiten.
 • Huisregels: afspraken over het gedrag en gebruik van het flexkantoor en faciliteiten.
 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur – 17.30 uur[1]
 • people@places: formule die belast is met het ter beschikking stellen van flexplekken, kantoorruimtes, vergaderruimtes en additionele faciliteiten ten behoeve van Gebruikers.
 • Werkdag: een dag, niet zijnde zaterdag of zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3.1. van de Algemene Termijnenwet.

2. Deze overeenkomst

2.1. people@places gaat akkoord om, tijdens openingstijden, te voorzien in flexplekken, kantoorruimtes, vergaderruimten en toegang te bieden tot openbare gelegenheden in het flexkantoor inclusief toiletten, parkeergelegenheden en gemeenschappelijke Plaza.
2.2. Toepasbare wet: Deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd en nageleefd in overeenstemming met de geldende wet van de locatie waar het specifieke Flexkantoor is gevestigd. people@places en Gebruiker accepteren beiden de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van die jurisdictie.
2.3 people@places heeft het recht om, conform de opzegtermijn waaraan de gebruiker gebonden is, de gebruikersovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

3. Gebruik

3.1. Faciliteitenvoorziening: people@places heeft het recht de dienstverlening te schorsen in het geval van politieke onrust, stakingen of andere situaties buiten haar macht.
3.2. Bedrijfsnaam: Gebruiker mag in geen geval de naam people@places gebruiken met betrekking tot zijn bedrijf.
3.3. people@places heeft het recht, om zonder opgaaf van reden, gebruiker het gebruik van een specifieke ruimte of ruimtes te ontzeggen.

4. Naleving

4.1. Gebruiker is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en instructies van de, door people@places aangewezen, perso(o)n(en) op te volgen.
4.2. Naleving van de wet: Gebruiker mag geen illegale activiteiten uitvoeren met betrekking tot het gebruik van een flexkantoor of faciliteiten. Gebruiker mag niets ondernemen dat people@places of andere Gebruikers hindert in het gebruik van het flexkantoor, overlast of irritatie veroorzaakt, zorgt voor een toename in de kosten die people@places betaalt, verlies of schade veroorzaakt bij people@places of de eigenaar van de locatie waarin de flexkantoor waarvan Gebruiker gebruik maakt gevestigd is.
4.3. Naleving van de Huisregels: Gebruiker dient de Huisregels die people@places aan Gebruikers van het flexkantoor oplegt om redenen als gezondheid, veiligheid, brandpreventie of anderszins na te leven. Deze regels zijn ontwikkeld en/of opgelegd voor de veiligheid van people@places Gebruikers en om hun gebruik van het flexkantoor als flexplek, kantoorruimte, vergaderruimte en/of faciliteiten te waarborgen. De Huisregels van verschillende flexkantoren kunnen van elkaar afwijken. Deze Huisregels zijn bij elk flexkantoor op te vragen.
4.4. Gedurende de periode van deze overeenkomst en tot zes maanden na afloop ervan mogen noch people@places, noch Gebruiker solliciteren of een baan aanbieden bij één van beider personeel. Deze verplichting is toepasbaar op iedere werknemer werkzaam bij people@places tot het einde van diens contract en tot drie maanden na beëindiging daarvan. Het is bepaald dat de partij die zich niet aan het contract houdt het equivalent van één jaarsalaris van de specifieke werknemer dient te betalen aan de partij die zich wel aan het contract houdt. Niets in deze clausule kan voorkomen dat de betrokken partijen een individu aannemen dat in goed vertrouwen en onafhankelijk reageert op een publieke advertentie.

5. Registratie

5.1. Door het invullen van gegevens kan Gebruiker zich registeren bij people@places.
5.2. people@places zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van Gebruiker. De gegevens zullen nimmer verstrekt worden aan derden, tenzij Gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft.
5.3. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening aan Gebruiker.

6. Ruimtes en Faciliteiten

6.1. Zonder opgaaf van reden is het de gastvrouw/-heer toegestaan een kwalitatief gelijkwaardige flexplek aan te bieden aan Gebruiker dan de flexplek die Gebruiker via het reserveringssysteem heeft geboekt.
6.2. Het gebruik van de faciliteiten is afhankelijk van beschikbaarheid. Vergoedingen voor het gebruik van additionele faciliteiten bij het flexkantoor worden door Gebruiker via de website gereserveerd en geboekt. Deze tarieven staan vermeld op de website van people@places of zijn op aanvraag leverbaar.
6.3. De vermeldde prijzen op communicatiemiddelen die door people@places zijn verstrekt zijn indicatief. De prijs van de faciliteiten hangt mede af van de locatie, kenmerken en wensen van de Gebruiker.
6.4. Indien Gebruiker gebruik wil maken van faciliteiten die niet door people@places ter beschikking worden gesteld, dient Gebruiker contact op te nemen met het desbetreffende flexkantoor.

7. Langdurig gebruik van ruimtes of faciliteiten

7.1. Indien Gebruiker langdurig gebruik maakt van (een) ruimte(s) is het Gebruiker toegestaan, in overleg met people@places, om met bedrijfseigen materialen de ruimte(s) in te richten. Deze materialen mogen alleen zichtbaar zijn in de door Gebruiker gehuurde ruimte(s) en moeten worden opgeruimd op de dagen dat men niet aanwezig is.
7.2. De materialen dienen gemakkelijk verplaatst te kunnen worden en mogen op geen enigerlei wijze bevestigd worden aan de ruimtes, meubilair, inventaris of andere eigendommen die toebehoren aan de people@places of eigenaar van de locatie.
7.3. Gebruiker dient de gehuurde ruimte bij het verlaten van de ruimte te alle tijden ordentelijk en conform de Huisregels achter te laten.
7.4. Het is niet toegestaan om de gehuurde ruimte tijdens het gebruik dan wel bij het verlaten van de ruimte door middel van een slot of op een andere wijze permanent af te sluiten.
7.5. Het is niet toegestaan om facilitaire apparatuur uit het flexkantoor mee te nemen tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend door een, door people@places, aangewezen persoon.

8. Wijzigen of annuleren van boekingen

8.1. Wijzigingsbeleid
Het wijzigen van een boeking dient uiterlijk één werkdag voor de reservering te geschieden. Als er sprake is van een annulering of ruimte(s) of faciliteiten is het annuleringsbeleid, zoals omgeschreven in lid 2 van dit artikel van kracht. De bevestiging van extra ruimte(s) en/of faciliteiten dient te worden bekrachtigd door de boeking ook aan te passen in het boekingssysteem dat wordt gebruikt door people@places.
8.2. Annuleringsbeleid
Hieronder staan de percentages die worden ingehouden, indien een gemaakte reservering wordt geannuleerd.

 <1 werkdag1-2 werkdagen3-5 werkdagen6-10 werkdagen
Flexplek50%25%0%0%
Kantoorruimte100%50%0%0%
Vergaderruimte100%50%25%0%
Faciliteiten (apparatuur)50%0%0%0%
Catering*100%50%0%0%
Avondtoeslag / Weekendtoeslag100%100%50%0%

*afhankelijk van de voorwaarden en condities van derde partijen.

8.3. Niet tijdig annuleren of wijzigen
Indien de boeking niet tijdig gewijzigd of geannuleerd is, zal people@places de boeking als definitief beschouwen.
8.4. Terugboeken
Indien de boeking tijdig wordt geannuleerd zal de boeking worden geannuleerd en ontvangt Gebruiker geen factuur van people@places.

9. Aansprakelijkheid

9.1. people@places is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van people@places’ verzuim in faciliteiten te voorzien, tenzij people@places dit met opzet doet of nalatig is. people@places is ook niet aansprakelijk voor enig verzuim, totdat Gebruiker people@places hiervan tijdig op de hoogte heeft gebracht en people@places een redelijke termijn heeft gegeven het recht te zetten.
9.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen die door Gebruiker worden meegebracht naar het flexkantoor.
9.3. people@places is op geen enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen die door Gebruiker worden meegebracht.

10. Weigeren van Gebruikers

10.1. Het is people@places te allen tijde toegestaan, en zonder opgave van reden, nieuwe Gebruikers te weigeren.
10.2. Indien er klachten zijn ontstaan door toedoen van Gebruiker heeft people@places de mogelijkheid om Gebruiker te weigeren.
10.3. Indien (de nieuwe) Gebruiker wordt geweigerd bestaan er, afhankelijk van de reden waarop de weigering is gegrond, de mogelijkheid om de al geboekte ruimtes, diensten of faciliteiten te laten restitueren. Dit is voor people@places geheel vrijblijvend.

11. Geschillen

11.1. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met deze voorwaarden of andere overeenkomsten is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
11.2. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen de jurisdictie waarbinnen het Flexkantoor is gevestigd.

12. Wijzigingsbeding

people@places houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw te deponeren. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd zal people@places de opdrachtgever schriftelijk, per post of digitaal, op hoogte brengen van deze wijziging. De meeste actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te verkrijgen op de website van people@places.

13. Slotbepalingen

13.1. people@places is een handelsnaam van People Places 1 B.V.
13.2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
13.3. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en genoemde prijzen op de website van people@places zijn de bedragen en tarieven exclusief BTW.